Scroll to top

Job opening: Financial coordinator

Job opening

Financial Coordinator

As part of the project “Development and Commercialization of Innovative Beekeeping Weights – Sunbee” as part of the Call for Innovation of newly established MSPs, we have a need for your services. Please scroll text for an English version if you consider joining our team.

0%

 

 

 

NATJEČAJ ZA ČLANA TIMA

FINANCIJSKI KOORDINATOR PROJEKTA

 

 

 

U sklopu projekta “razvoj i komercijalizacija inovativne pčelarske vage – Sunbee” u sklopu poziva Inovacije novonastalih MSP imamo potrebu za vašim uslugama.
Ukoliko ste u mogućnosti, molimo da nam dostavite ponudu prema uvjetima i specifikacijama kako slijedi:

 

OPĆI PODACI
1. Naziv i adresa naručitelja
  TAVU d.o.o.
  Hercega Kolomana 6A, 31400 Đakovo
  OIB: 83200237288
  tel.: 097 7128 538
2. Zakonska osnova
  Postupak nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, v3.0
3. Naručitelj provodi postupak nabave na temelju jedne ponude, prema kriteriju odabira prihvatljive ponude prema kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude (Zakon o javnoj nabavi, Zajednička nacionalna pravila – verzija 3.0)

 

PODACI O PREDMETU NABAVE
4. Opis predmeta nabave: Financijski koordinator projekta
5. Definiranje odgovornosti: Član tima biti će angažiran u sklopu svih aktivnosti vezanih uz financijsko praćenje i planiranje, te angažman na poslovima koji obuhvaćaju nabavu, komunikaciju s dobavljačima i potencijalnim kupcima. Upravljanje i administrativno praćenje projekta te izvještavanje i komunikacija s ugovornim tijelom.
6. Mjesto rada: proizvoljno
7. Trajanje: od dana potpisa do 18.4.2019. godine, procjena 2 sata tjedno
8. Vrsta ugovora: Ugovor o djelu
9. Minimalne kompetencije:
  • 3 godine iskustva u poslovima komercijalista
  • VSS iz ekonomije
  • Iskustvo u provedbi EU projekta

 

PODACI O PONUDI
10. Ponuda mora sadržavati potpisanu i ovjerenu ponudu u slobodnoj formi. Cijene moraju biti izražene u kunama u bruto iznosu. Ponuditelj je obvezan ponuditi kompletne opisane usluge. Ponude u kojima nisu obuhvaćeni čitavi predmeti nabave biti će ocijenjene kao neprihvatljive i neće se razmatrati.
11. Procjenjeni iznos nabave –
12. Rok i način dostave ponude Rok dostave je 2.4. Ponudu je moguće dostaviti elektronskim putem.
13. Rok valjanosti ponude je 15 kalendarskih dana.
14. Rok i uvjeti plaćanja Plaćanje prema ugovoru.
Slanjem ponude potvrđujete kako posjedujete minimalne kompetencije tražene natječajem. Slobodni ste priložiti životopis. Tender slati na email prikazan u općim podacima naručitelja.

0%

 

 

 

GENERAL INFORMATION

1. Name and address of the contracting authority

TAVU d.o.o.

H. Kolomana 6A, 31400 Đakovo

EU-VAT: HR83200237288

tel: +385 97 7128 538

e-mail: zovkotihomir@gmail.com

2. Legal basis   Procurement Procedure for Persons Not Obligated to the Public Procurement Act, v3.0

3. The contracting authority shall execute the procurement procedure on the basis of one tender, according to the criterion of selection of the eligible tender according to the most economically advantageous tender criterion (Public Procurement Law, Common National Rules – version 3.0)

 

DATA ON THE PROCUREMENT SUBJECT

4. Description of Procurement: Financial Project Coordinator

5. Defining Responsibility: A team member will be engaged in all activities related to financial monitoring and planning, and engagement in procurement-related activities, communication with suppliers and potential buyers. Project management and administrative monitoring and reporting and communication with the contracting authority.

6. Place of work: arbitrarily

7. Duration: from the date of signature until 18.4.2019. year, estimated 2 hours per week

8. Type of contract: Contract of work

9. Minimum Competencies:

  • 3 years of experience in commercial affairs
  • VSS from economics
  • Experience in implementing the EU project

 

CONTAIN OF TENDER

10. The offer must contain a signed and certified offer in free form. Prices must be expressed in kunas in gross amount. The Bidder is obliged to offer the complete described services. Bids that do not cover all procurement items will be assessed as unacceptable and will not be considered.

11. Estimated procurement amount –

12. Deadline and manner of delivery of the bid: until April 2nd. The tender can be delivered electronically.

13. The validity of the tender is 15 calendar days.

14. Term and Payment Terms Payment by Contract.

 

By submitting a bid you confirm that you own the minimum competencies required by the tender. You are free to submit a resume. Use contact email for submitting a tender.

Related posts

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.