Scroll to top

Job opening: Apiculture expert assistant

Job opening

Apiculture Expert Assistant

As part of the project “Development and Commercialization of Innovative Beekeeping Weights – Sunbee” as part of the Call for Innovation of newly established MSPs, we have a need for your services. Please scroll text for an English version if you consider joining our team.

0%

 

 

 

NATJEČAJ ZA ČLANA TIMA

STRUČNI SURADNIK ZA PČELARSTVO

 

 

 

U sklopu projekta “razvoj i komercijalizacija inovativne pčelarske vage – Sunbee” u sklopu poziva Inovacije novonastalih MSP imamo potrebu za vašim uslugama.
Ukoliko ste u mogućnosti, molimo da nam dostavite ponudu prema uvjetima i specifikacijama kako slijedi:

 

OPĆI PODACI
1. Naziv i adresa naručitelja
  TAVU d.o.o.
  Hercega Kolomana 6A, 31400 Đakovo
  OIB: 83200237288
  tel.: 097 7128 538
2. Zakonska osnova
  Postupak nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, v3.0
3. Naručitelj provodi postupak nabave na temelju jedne ponude, prema kriteriju odabira prihvatljive ponude prema kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude (Zakon o javnoj nabavi, Zajednička nacionalna pravila – verzija 3.0)
PODACI O PREDMETU NABAVE
4. Opis predmeta nabave: Stručni suradnik za pčelarstvo
5. Definiranje odgovornosti: Član tima biti će angažiran u sklopu aktivnosti razvoja proizvoda, ali i dijela komercijalizacije. Tijekom aktivnost razvoja proizvoda zadaća člana tima je savjetodavna funkcija u provođenju pokusa te prikupljanju i obradi podataka koji će se kao značajan resusr koristiti u projektu. Komercijalne aktivnosti obuhvaćaju savjetovanje vezana uz pristup krajnim korisnicima te planiranje aktivnosti sajmova.
6. Mjesto rada: proizvoljno
7. Minimalne kompetencije:
– 3 godine iskustva u poslovima tehnologije i organiziranje pčelarenja
– 1 godina iskustva sudjelovanja u institucijama vezanim uz pčelarstvo (npr. Udruga, Zadruga, znanstvena ustanova i sl.)
PODACI O PONUDI
8. Ponuda mora sadržavati potpisanu i ovjerenu ponudu u slobodnoj formi. Cijene moraju biti izražene u kunama u bruto iznosu. Ponuditelj je obvezan ponuditi kompletne opisane usluge. Ponude u kojima nisu obuhvaćeni čitavi predmeti nabave biti će ocijenjene kao neprihvatljive i neće se razmatrati.
9. Rok i način dostave ponude Rok dostave je 9.4.2018. Ponudu je moguće dostaviti elektronskim putem.
10. Rok valjanosti ponude je 15 kalendarskih dana.
11. Rok i uvjeti plaćanja Plaćanje prema ugovoru.
Slanjem ponude potvrđujete kako posjedujete minimalne kompetencije tražene natječajem. Slobodni ste priložiti životopis. Tender slati na email prikazan u općim podacima naručitelja.

0%

 

 

 

GENERAL INFORMATION

1. Name and address of the contracting authority

TAVU d.o.o.

H. Kolomana 6A, 31400 Đakovo

EU-VAT: HR83200237288

tel: +385 97 7128 538

e-mail: zovkotihomir@gmail.com

2. Legal basis   Procurement Procedure for Persons Not Obligated to the Public Procurement Act, v3.0

3. The contracting authority shall execute the procurement procedure on the basis of one tender, according to the criterion of selection of the eligible tender according to the most economically advantageous tender criterion (Public Procurement Law, Common National Rules – version 3.0)

 

DATA ON THE PROCUREMENT SUBJECT

4. Description of Procurement: Apiculture Expert Assistant

5. Defining Responsibility: The member will be engaged in product development activities as well as part of commercialization. During product development activities, the task is an advisory function in conducting experiments and gathering and processing data that will be used as a significant resource in the project. Commercial activities include advice on end-user access and fair activity planning.

6. Place of work: arbitrarily

7. Minimum Competencies:

  • 3 years of experience in technology and organization of beekeeping
  • 1 year of experience in participating in beekeeping institutions (eg Association, Cooperative, Scientific Institution etc.)

 

CONTAIN OF TENDER

8. The offer must contain a signed and certified offer in free form. Prices must be expressed in kunas in gross amount. The Bidder is obliged to offer the complete described services. Bids that do not cover all procurement items will be assessed as unacceptable and will not be considered.

9. Deadline and manner of delivery of the bid: until April 9th. The tender can be delivered electronically.

10. The validity of the tender is 15 calendar days.

11. Term and Payment Terms Payment by Contract.

 

By submitting a bid you confirm that you own the minimum competencies required by the tender. You are free to submit a resume. Use contact email for submitting a tender.

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.